Vyhľadať

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla

MENU

Webové sídlo szspo.sk má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na stránky szspo.sk.

Prístupnosť

Táto webová prezentácia je vytvorená s dôrazom na prístupnosť obsahu. Pri jej tvorbe boli dodržané pravidlá definované vo Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy [č. 55/2014 Z. z.]. Webové miesto bolo otestované viacerými validátormi prístupnosti (HTML Validator).

Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky a pod.) a pre osoby so špecifickými potrebami.

Obsah je prístupný a čitateľný aj v prípade, ak sú kaskádové štýly vypnuté. Obsah stránok sa dá pomocou bežných prostriedkov prehľadávača vytlačiť na tlačiarni.

Relatívne jednotky

Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na tomto webe sú použité relatívne jednotky namiesto absolútnych, čím je zabezpečené to, že jeho obsah sa dá jednoducho zväčšovať alebo zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehľadávačov.

Odkazy

Textové odkazy sú od okolitého textu odlíšené farbou a podčiarknutím (okrem odkazov v hlavnom menu). Výnimkou sú odkazy v hlavnej navigácii (horná časť stránky), kde ich funkcia je zrejmá z polohy v rámci webovej stránky. Pre niektoré odkazy, textové aj netextové je definovaný podrobnejší popis v titulku („title“) odkazu. Odkazy sa otvárajú v tom istom okne okrem prípadov, keď je na to užívateľ upozornený v titulku odkazu. Niektoré odkazy na iné ako HTML dokumenty majú informáciu o type a veľkosti dokumentu v titulku odkazu.

Obrázky

Všetky ilustračné obrázky v aktualitách majú definovaný bližšie vysvetľujúci popis (title).

Tabuľky

Tabuľky na tomto webe sú použité len na zobrazenie štruktúry dát (nie na rozvrhnutie obsahu, layout). Pri čítaní zľava do prava dáva obsah tabuliek zmysel.

Neprístupný obsah – Výnimky
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z dôvodov:

1.) Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora
– Niektorý netextový obsah (obrázky) neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
– Obrázky v PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
– Niektoré vnorené videá neobsahujú titulky alebo audio komentár [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky; 1.2.3 Audio komentár]
– Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
– Zameranie niektorých navigačných prvkov nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
– Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
– Niektoré obrázky, hlavne bannery obsahujú text [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
– Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
– Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
– Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
– Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
– Niektoré nadpisy a prvky neobsahujú menovky [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
– Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]

2.) Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
– Táto webová prezentácia szspo.sk neposkytuje obsah informácií v anglickom jazyku [§15 pís. g) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
– Niektoré odkazy nemajú uvedenú bližšiu špecifikáciu cieľa odkazu prostredníctvom informatívneho titulku odkazu. [§16 pís. e) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
– Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
– Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 4. 4. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 4. 4. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: sekretariat (at) szspo.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webu je Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Kontakt na správcu webu

Vaše námety, postrehy či informácie o problémoch, na ktoré narazíte pri používaní tohto webu môžete poslať na adresu technického správcu servera – fedorkom33 (at) gmail.com.