Vyhľadať

Leonardo da Vinci 2008/2009

MENU

Projekt LEONARDO DA VINCI – školský rok 2008/2009

Projekt bol zrealizovaný v termíne: 24. 5 – 25. 6. 2009

Zmluvné krajiny: Česko – Krnov, Nemecko – Ingolstadt, Anglicko – Hutington House

Počet žiakoív, ktorí sa zúčastnili stáže: 12

Žiačky absolvovali pred nástupom na stáž kultúrno – jazykovú prípravu, ktorej cieľom bolo uľahčiť komunikáciu a adaptáciu na nové prostredie, predísť jazykovej bariére v práci a poskytnúť  typy na voľnočasové aktivity počas pobytu.

Česko – Krnov – Domov pre seniorov  (6 žiakov)

Mentorom bola vrchná sestra p. Blaťáková, ktorá účastníkov odbornej stáže oboznámila s činnosťou zariadenia a zaradila ich do služieb v dvojzmennej prevádzke. Vytvorila priaznivé pracovné podmienky a tým prispela k úspešnému priebehu stáže.

Domov dôchodcov má  130 klientov na troch stanovištiach a tie sa delia na tri sektory A, B, C. Žiaci školy pracovali pod vedením staničnej sestry na všetkých troch oddeleniach. Na prízemí a prvom poschodí bolo viac imobilných klientov, preto bola ošetrovateľská starostlivosť náročnejšia. Na jednotlivých stanovištiach, ošetrovateľský proces manažujú staničné sestry a im podliehajú pracovníci sociálnej starostlivosti. Spolupráca s vedením bola na veľmi dobrej úrovni. Na základe referencií klientov a staničných sestier vedenie zariadenia vyjadrilo veľkú spokojnosť s činnosťou žiakov, ktorí sa zdokonalili nielen v cudzom jazyku, ale oboznámili sa aj s novými ošetrovateľskými technológiami a postupmi. Osvojili si jednotlivé praktické zručnosti pri asistencii a realizácii ošetrovateľského procesu. Oboznámili sa s novými počítačovými programami evidencie výkonov a administratívnou činnosťou.

Anglicko – Huntington House Drive (4 žiačky)

Mentorom stáže v tomto zariadení bola top manažérka Katarína Parr, ktorá zabezpečila ubytovanie a stravu v prijímajúcej organizácii.

Domov dôchodcov bol rozdelený na dva sektory, podľa mobility klientov a sebestačnosti pri uspokojovaní základných potrieb. Na prvom poschodí boli mobilní a čiastočne imobilní klienti. Druhé poschodie bolo vyhradené pre imobilných a mentálne postihnutých klientov. Účastníci zahraničnej stáže  mohli asistovať sestre a pomáhať realizovať ošetrovateľský proces v plnom rozsahu.

Ciele projektu boli s daným partnerom splnené podľa plánu projektu.

Nemecko – Klinikum Ingolstadt (2 žiačky)

Žiačky pracovali na špecializovaných pracoviskách, ako je onkologické, diabetologické a gastroenterologické oddelenie. Účastníčky stáže sa zúčastnili prednášky, kde boli pozvané iba staničné sestry. Prednáška bola spojená s predvádzaním nových pomôcok používaných u imobilných pacientov na polohovanie a posadzovanie. Na jednotlivých oddeleniach pri ošetrovateľskej starostlivosti imobilných klientov využívali modernú až nadštandardnú techniku. Ubytovanie mali zabezpečené v nemocničnej ubytovni, ktorá im poskytovala dostatočný komfort a zároveň bola vybavená počítačom a internetom.

Cieľomprojektu bolo uľahčiť integráciu mladých ľudí na trhu práce, zlepšiť kvalitu a prístup žiakov k odbornej príprave a rozvíjať ich profesionálny a osobnostný rast. Ciele  boli splnené podľa plánu projektu. Žiaci pracovali v zariadeniach metódou ošetrovateľského procesu, používali nemocničný informačný systém, porovnali systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku a v navštívených krajinách.

Všetkým zmluvným partnerom ďakujeme za profesionálny prístup k naším žiakom a za to, že vytvorili dobré pracovné i kultúrne podmienky, čím prispeli k úspešnému priebehu projektu. V  školskom roku 2009/2010 bude pokračovať projekt v druhej fáze a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.