Vyhľadať

Zubný asistent / zubná asistentka

MENU

V DENNOM štúdiu v študijnom odbore zubný asistent, zubná asistentka ponúkame formy štúdia:

5358 M – denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru zubný asistent, zubná asistentka je pripravený:

  • zabezpečovať (plniť) asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti
  • podieľať sa na prevencii v ústnej dutine
  • pripraviť ambulanciu pre ošetrenie pacienta zubným lekárom
  • zabezpečiť plynulý chod práce ambulancie zubného lekára
  • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára
  • poskytovať odbornú prvú pomoc.

 

Študijný odbor zubný asistent, zubná asisitentka pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v ambulancii zubného lekára pod jeho vedením a viesť dokumentáciu v ambulancii zubného lekára.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti zubného lekárstva, hygieny dutiny ústnej, administratívy a zdravotníckej dokumentácie v zubnej ambulancii, asistencie v zubnej ambulancii.

V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzieho jazyka a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch.

 

Pracovné uplatnenie absolventa

Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.

Absolvent sa uplatní v ambulancii zubného lekára, kde pod jeho vedením môže vykonávať asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti, podieľať sa na prevencii v ústnej dutine samostatne a pod vedením zubného lekára, dentálnej hygienistky a vykonávať administratívne činnosti v ambulancii zubného lekára.

Zvyšovanie kvalifikácie ďalším štúdiom

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na príslušných vysokých školách a univerzitách vo vzdelávacích programoch dentálna hygiena, ošetrovateľstvo, fyzioterapia, pôrodná asistentka, urgentná zdravotná starostlivosť, sociálna práca, laborant a iné. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami, prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.

Kompetenčný profil absolventa bol vytvorený na základe kompetencií uvedených v Štátnom vzdelávacom programe pod číslom Z35009-2013-OZdV zo dňa 30. 7. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 5358 M zubný asistent, 4-ročné denné štúdium od šk. roka 2018/2019 začínajúc 1. ročníkom

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 5358 M zubný asistent, zubná asistentka – 4 – ročné denné štúdium od šk. roka 2023/2024   začínajúc 1. ročníkom