Vyhľadať

Kontakty

MENU

Zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety
+421 911 293 230
zastupca.vvp@szspo.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické odborné predmety
+421 904 741 077
zastupca.op@szspo.sk

Zástupca riaditeľky školy pre praktické odborné predmety
+421 911 292 625
zastupca.prax@szspo.sk

IČO: 00606804

DIČ: 2020548563
EDUID: 100012949

Bankové spojenie

SK90 8180 0000 0070 0051 2905 (Štátna pokladnica)