Vyhľadať

Praktická sestra

MENU

V DENNOM štúdiu v študijnom odbore praktická sestra ponúkame formy štúdia:

5361 M – denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy

5361 N – denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru je pripravený:

  • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií,
  • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc,
  • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia

 

Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

Učebný plán pre študijný odbor 5361 M praktická sestra – 4 – ročné denné štúdium od šk. roka 2019/ 2020 začínajúc 1. ročníkom

Učebný plán pre študijný odbor 5361 M praktická sestra – 4 – ročné denné štúdium od šk. roka 2023/ 2024 začínajúc 1. ročníkom