Vyhľadať

IKV

MENU

Cieľom projektu  Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu,  ktorý plánujeme realizovať od 10/2012 – 08/2014, je modernizácia vzdelávania v škole so zameraním na potreby trhu práce, uskutočnenie obsahovej prestavby vzdelávania na SZŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby, príprava absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Prioritnou témou predloženého projektu je návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike.

Po ukončení projektu by mala škola mať k dispozícii modernizované pedagogické nástroje – učebné materiály, didaktické prostriedky a techniku so zameraním sa na rozvoj kľúčových kompetencií a nadobudnutie ekonomického myslenia.

Ciele projektu plánujeme dosiahnuť prostredníctvom týchto aktivít:

  1. Inovovanie vzdelávacích materiálov školy, vrátane modernizácie metód a postupov
  2. Implementácia inovovaných postupov a obsahu do všeobecného aj odborného vzdelávania
  3. Podpora praktických zručností a pracovných návykov žiakov školy.

 

Do projektu bude zapojených 11 pedagogických zamestnancov a 110 žiakov.