Vyhľadať

Maturita 2024

MENU

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. a vyhláška  MŠVVaŠ SR č. 224/2022 o strednej škole s účinnosťou od 01. 07. 2022.

 

Žiaci našej školy vykonávajú maturitnú skúšku zo štyroch povinných predmetov:

 1. Slovenský jazyk a literatúra
 2. Cudzí jazyk /ANJ, NEJ, RUJ/ – úroveň B1 alebo B2
 3. Teoretická časť odbornej zložky
 4. Praktická časť odbornej zložky

Dobrovoľnú maturitnú skúšku môže žiak vykonať najviac z dvoch predmetov.

 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM  MS

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

·     30. september 2023 – najneskorší termín, dokedy žiak musí vypísať prihlášku na maturitnú skúšku /4 povinné predmety, pri cudzom jazyku je potrebné určiť úroveň, prihláška musí byť žiakom podpísaná/

·      15. október 2023 – najneskorší termín, dokedy môže žiak nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu úrovne pri cudzom jazyku

·      31. január 2024 – vo výnimočných prípadoch (definovaných v školskom zákone, § 75, odsek 3) žiak o zmenu žiada riaditeľa školy.

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS

 •  12. marec 2024 – slovenský jazyk a literatúra

EČ:/100 minútový test – 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou/

PFIČ:/150 minút na jednu tému zo štyroch oznámených/

 • 13. marec 2024 – cudzí jazyk

EČ:Úroveň B1: /100 minútový test – 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou/

Úroveň B2: /120 minútový test – 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou/

Skúška má tri časti: čítanie s porozumením, gramatika a lexika, počúvanie s porozumením.

PFIČ: /60 minút na jednu úlohu s dlhou odpoveďou/

 

Informovanie žiakov o výsledkoch EČ a PFIČ MS

 • Najneskôr 10 dní pred začiatkom UFIČ MS budú do škôl doručené výsledky a následne bude škola informovať svojich žiakov

Praktická časť odbornej zložky MS

 • 13. – 17. máj 2024 – na vylosovaných alebo pridelených školiacich pracoviskách /praktické predvedenie komplexnej úlohy/

 

Ústna forma internej časti MS

 • 27. máj – 31. máj 2024 – slovenský jazyk a literatúra /20 minút príprava, 20 minút odpoveď/, cudzí jazyk /20 minút príprava, 20 minút odpoveď/, teoretická časť odbornej zložky /30 minút príprava, 30 minút odpoveď/. Ústnu formu internej časti MS tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou. Žiak si vyžrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, alebo jednu maturitnú tému zo schválených maturitných tém.

          HODNOTENIE ŽIAKA NA MATURITNEJ SKÚŠKE

Žiak je úspešný na maturitnej skúške, ak úspešne zloží skúšku zo všetkých predmetov. Ak žiak neuspeje na dobrovoľnej maturitnej skúške, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa neuvádza na maturitnom vysvedčení.

Kedy je žiak úspešný na MS

zo SJL a cudzích jazykov /z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS/, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

 • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v písomnej forme internej časti získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 • je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v písomnej forme internej časti získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov

z teoretickej a praktickej časti odbornej zložky MS – ak hodnotenie nie je horšie ako 4- dostatočný

 

Ak žiak nie je spokojný s hodnotením na MS

Žiak /žiadateľ/ môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do 5 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku.

Žiadateľ môže podať písomné námietky voči hodnoteniu maturitnej skúšky prostredníctvom riaditeľa školy:

 • písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do 8 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku, Štátnej školskej inšpekcii
 • ústnej formy internej časti maturitnej skúšky do 8 dní od jej vykonania, Štátnej školskej inšpekcii
 • teoretickej časti odbornej zložky alebo praktickej časti odbornej zložky MS do 8 dní od jej vykonania, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky

Ak je námietka žiadateľa voči hodnoteniu maturitnej skúšky opodstatnená:

 • písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov
 • ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii
 • teoretickej časti odbornej zložky alebo praktickej časti odbornej zložky MS, môže Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov alebo nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii
 • komisionálne preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení

 

 

OPRAVNÁ MS

Opravnú maturitnú skúšku (MS) môže konať žiak gymnázia alebo strednej odbornej školy, ktorý na maturitnej skúške neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov (vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky). Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov.

Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže žiak opakovať celú maturitnú skúšku.
Opravnú skúšku môže žiak konať na vlastnú žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. V prípade, že tak neurobí, nebude mať ukončené stredoškolské vzdelanie a najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania bude u neho základné vzdelanie.

Opravnú skúšku ústnej formy internej časti MS okrem jej písomnej formy žiak koná na strednej škole, na ktorej maturoval. Ak žiak koná opravnú MS z predmetu, ktorý má externú aj internú časť, a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu internej časti MS môže konať v riadnom termíne.

Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka, ktorej predchádza súhlas školskej maturitnej komisie povoliť konať opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS na príslušný Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja. Miesto konania určí žiakovi do 30 dní pred konaním maturitnej skúšky.
Opravný termín MS v prípade ústnej formy internej časti  MS okrem jej písomnej formy sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.
V prípade, že je žiak na opravnej skúške neúspešný alebo klasifikovaný stupňom 5 (nedostatočný) z niektorých predmetov, môže mu byť povolená druhá opravná skúška. Tu však musí žiak na vlastnú žiadosť vykonať najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy.