Vyhľadať

Leonardo da Vinci 2011/2012

MENU

Leonardo Da Vinci – školský rok 2011/2012

Projekt je zameraný na odbornú stáž s účasťou 12 žiakov tretieho ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, ktorí budú vykonávať súvislú odbornú prax v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach vo vybraných štátoch EÚ.

V roku 2010 sme oslovili:

1. Šumperskú nemocnicu a.s. (Česká republika)

Šumperská nemocnica a.s. je druhou najväčšou nemocnicou v Českej republike, ktorá získala ocenenie kvality za poskytovanú zdravotnú starostlivosť – akreditačný certifikát nezávislej spojenej akreditačnej komisie v Českej republike. V roku 2004 obdŕžala titul ,,Baby Friedly Hosppital“ a stala sa školiacim centrom pre vedenie zdravotníckej dokumentácie v Českej republike.

Mentorkounašich stážistov bude námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Eva Pavelková, ktorá bude zodpovedná za priebeh a spoluprácu pri realizovaní úloh stáže.

2. Beritaz Care, Hindhead (Veľká Británia)

Beritaz Careje súkromná inštitúcia poskytujúca zdravotnú starostlivosť pre svojich rezidentov. Špecializujú sa na klientov trpiacich Alzheimerovou chorobou a stareckou demenciou. V pôsobnosti Beritaz Care sú štyri domy, kde poskytujú svojim chodiacim a ležiacim klientom odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, vytvárajú prostredie domova, istoty a bezpečia. Zariadenie sme oslovili z dôvodu ich špecializácie na seniorov, čím chceme získať nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti. Tieto môžeme zúročiť v akreditovanom špecializačnom odboreStarostlivosť o seniorov.

Mentorkou našich stážistov bude Janka Šišková – Sabolová, ktorá bude zodpovedná za priebeh a spoluprácu pri realizovaní úloh stáže.

Úlohou nášho partnera je:

 • vytvoriť podmienky pre realizáciu odbornej stáže,
 • zabezpečiť vhodné ubytovanie a poskytnúť možnosť stravovania v ich  zariadení,
 • určiť mentora, ktorý bude usmerňovať a monitorovať pôsobenie žiakov,
 • oboznámiť ich s pracovným tímom a s prevádzkovým poriadkom jednotlivých  oddelení,
 • začleniť žiakov na pracoviská a do zmien,
 • pravidelne informovať manažment projektu o plnení úloh a o všetkých zmenách a problémoch týkajúcich sa projektu,
 • slovne a písomne vyhodnotiť stáž a plnenie projektových úloh.

Mobilita sa uskutoční:

od  28.5. 2012 do 22. 6. 2012

Po dôkladnej jazykovej a kulturálnej príprave žiaci počas stáže sa:

 • zdokonalia v cudzom jazyku,
 • uplatnenia nadobudnuté zručností a vedomosti pri uplatňovaní rôznych metód ošetrovateľskej  starostlivosti,
 • naučia prácovať s modernou zdravotníckou technikou a pomôckami, ktoré sa u partnerov využívajú pri uspokojovaní potrieb u seniorov a manipulácia s nimi,
 • obohatia sa o skúsenosti z interakcie s pacientmi/klientmi a prehĺbia  prosociálne správanie a empatiu.

Manažment projektu bude v kontakte s účastníkmi stáže cez elektronickú poštu a SMS správy. Informácie o priebehu projektu bude získavať aj od mentorov, ktorí budú na žiakov dohliadať.

Sprevádzajúca osoba v Českej republike – Mgr. Alena Partilová a v Anglicku – Mgr. Erika Polohová budú monitorovať priebeh stáže, najmä začlenenie žiakov do pracovného kolektívu a plnenie úloh. Uľahčia adaptáciu žiakov na nové prostredie a prekonanie jazykoveh bariér.

Účastníci stáže po jej absolvovaní dostanú Europass – Mobility. Podkladom pre hodnotenie bude Potvrdenie o absolvovaní stáže, ktoré je vnútorným dokumentom školy a slúži, ako podklad k praktickej maturitnej skúške. Tento dokument obsahuje slovné hodnotenie žiaka  mentorom stáže, záznamy o ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj klasifikáciu v súlade s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.