Vyhľadať

Úvod, čo je SOČ ?

MENU

Čo je SOČ ?

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) – je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci  zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe. Úspešné práce zo školského kola postupujú do krajskej súťaže. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy.

Výsledky práce SOČ sú predkladané k odbornému posúdeniu v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej Slovenskej republike jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka. Zachovávajú sa tradície pôvodnej československej SOČ-ky. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky naďalej pretrváva spolupráca formou výmenných účasti žiakov oboch republík na celoštátnych kolách SOČ vo vybraných súťažných odboroch.

Dôležité odkazy

 

Školský rok 2022/2023