Vyhľadať

Masér / masérka

MENU

V DENNOM štúdiu v študijnom odbore masér, masérka ponúkame formy štúdia:

5370 M – denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru masér, masérka je pripravený:

  • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž za liečebným účelom,
  • samostatne vykonávať športovú masáž,
  • samostatne vykonávať reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž  podľa ordinácie lekára,
  • samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
  • samostatne zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie,
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc.

 

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie

a jeho ochranu, fyzikálnej terapie, masáží a  z oblasti rekondično-relaxačnej vrátane  bezpečnosti práce.

V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny zručný v nadväzovanía sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeopbecno vzdelávacích i odborných predmetoch.

 

Pracovné uplatnenie absolventa

Študijný odbor masér, masérka pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch, sociálnych a iných zariadeniach.

 

Zvyšovanie kvalifikácie ďalším štúdiom

Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.

Kompetenčný profil absolventa bol vytvorený na základe kompetencií uvedených v Štátnom vzdelávacom programe pod číslom Z34982-2013- OZdV zo dňa 30. 7. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 5370 M masér – 4 – ročné denné štúdium od šk. roka 2018/2019 začínajúc 1. ročníkom

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 5370 M masér, masérka – 4 – ročné denné štúdium od šk. roka 2023/2024 začínajúc 1. ročníkom