Vyhľadať

Erasmus +

MENU

PROJEKT ERASMUS PLUS

 

Názov projektu:

„Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast praxou v zahraničí “

 

Typ mobility: KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie

 

Termín stáže: 29.08.2015- 13.09.2015

 

Projektu sa zúčastnilo 12 žiakov štvorročného študijného odbore zdravotnícky asistent, 4 žiaci štvorročného študijného odboru masér  a 1 sprevádzajúca osoba – pedagóg.

 

Hlavný prínos projektu:

a) rozvíjať odborné kompetencie,  podporovať profesionálny a osobnostný rozvoj zdravotníckeho asistenta a maséra,

b)  hlbšie porozumieť vzájomných prepojení medzi teoretickým a praktickým  vzdelávaním –  odbornou prípravou,

c)  získať nové pracovné skúsenosti v pre nich neznámych zariadeniach v  krajinách EU  zvýšia  sa  u  nich  odborné  vedomosti
a praktické zručnosti, čím zvyšujeme  kvalitu prípravy zdravotníckeho asistenta a maséra  v SR,

d) zvýšiť ich sebadôveru, samostatnosť a schopnosť tímovej spolupráce, tým sa zvýši ich hodnota a uplatniteľnosť na trhu práce,

e)  zapájať sa do práce v cudzom kolektíve a prostredí, spoznať  pracovné štýly  v krajinách EÚ, čím sa zvýši schopnosť        orientovať sa na trhu práce aj v zahraničí,

f)  medzinárodné kontakty  v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy,

g)  pochopiť schopnosť rešpektovania ľudí z odlišných kultúr, ich kultúrne špecifiká,

h) rozvíjať jazykové spôsobilosti  – porozumenie bežnej odbornej terminológii a pracovným  pokynom, komunikácia s klientmi/ pacientmi, čo môže viesť  aj k motivácií štúdia cudzieho jazyka,

i)  motivovať žiakov  pre dôkladnejšiu všeobecnú a odbornú prípravu v škole, keďže projektu sa zúčastnia žiaci podľa vopred stanovených kritérií / dobrý prospech, dôsledná odborná príprava, empatia, zapájanie sa žiakov aj do mimoškolských aktivít/,

i) nadobudnúť zručnosti pri administratívnych činnostiach používaných prostredníctvom nemocničného informačného systému.

 

Odbornú klinickú prax vykonávali na oddeleniach:

rehabilitácie, urológie, traumatológie, emergency, RES lôžka (resuscitačné lôžka), COS (centrálne operačné sály), IK (intervenčnej kardiológie), interné, JIS interného a neurologického a JIS chirurgického a ortopedického oddelenia.

Prínosom  bolo  aj  obohatenie  sa  o skúsenosti z interakcie s pacientmi/klientmi a  prehĺbenie prosociálneho správania, empatie
a etiky vo vzťahu masér – pacient resp. klient.

Zároveň sa im ponúkla možnosť začleniť sa do kultúrneho a sociálneho prostredia v danom štáte. Účastníci po ukončení stáže vyplnili dotazníky NA a  obdŕžali certifikát Europass mobility.

 

Kritéria pre výber žiakov:

1)  Prospech z profilujúcich odborných predmetov

2)  Správanie –  nesmie mať žiadne priestupky voči vnútornému školskému poriadku,

3) Práca s počítačom – musí ovládať základné funkcie počítača, využívať Word, Excel, Internet, e-mailovú komunikáciu.

4) Mimoškolské  aktivity  –  aktívne  sa  zapája do mimoškolských akcií,  do  odborných  projektov /SOČ/,  prispieva  k  prispieva
k propagácii školy a jej výsledkov.

5) Osobnosť žiaka:

  • fyzicky a mentálne vyspelá osobnosť /vek nad 18 rokov/,
  • pracovné a morálne predpoklady,
  • vlastnosti ako zodpovedný prístup k štúdiu a povinnostiam, samostatnosť, rozhodnosť, čestné konanie, sociálna vyspelosť,
  • komunikačné schopnosti.

 

Partner:

Základným  poslaním   Karlovarskej  nemocnice   a.s.   je  poskytovanie akútnej  i  následnej,   lôžkovej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti   pre   pacientov   Karlovarského  kraja,   v   základných,  špecializovaných   a    super   špecializovaných   odboroch
v   maximálne   možnom   rozsahu,   kvalite a dostupnosti.

Vedenie nemocnice vytvára pre pracovné tímy  motivujúce priateľské pracovné prostredie v záujme úsilia o čo najvyššiu spokojnosť, odbornú sebarealizáciu a tímovú spoluprácu.

Využíva v rámci zefektívnenia práce vzájomne prepojený nemocničný informačný systém.

K základným hodnotám nemocnice patrí:

  • empatia a etika,
  • špičková úroveň a kvalita poskytovaných služieb,
  • komunikácia a informovanosť,
  • efektívne riadenie modernej technológie a odborné vzdelávanie,
  • poskytuje žiakom Strednej zdravotníckej školy školiace pracoviská.

 

Prijímajúca organizácia:

a) získala informácie o  vzdelávacom  systéme,  obsahu  vzdelávania  a  kompetenciami  na  stredných  zdravotníckych  školách
v odboroch zdravotnícky asistent a masér na  Slovensku,

b) obohatila svoje skúsenosti s účasťou na realizácii projektu tohto typu,

c) obohatila sa o skúsenosti zamestnávať na ich trhu práce zdravotníckych pracovníkov  zo Slovenska,

d) rozšírila si obzor o  jazykové a kultúrne znalosti o Slovensku.

 

Partnerská nemocnica sa taktiež presvedčila o kvalite vyučovania a prípravy žiakov zdravotníckych škôl na Slovensku, čo bolo z ich strany hodnotené veľmi pozitívne.

Celkový prínos projektu pre našu školu hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sa zvýši prestíž našej školy a zároveň sa zvýši záujem o štúdium týchto odborov a o výkon tohto neľahkého ale humánneho povolania.

 

 

Mgr. Slavomíra Mušinková

Ing. Helena Vargová