Vyhľadať

IKS

MENU

Naša škola realizovala od novembra 2009 dopytovo orientovaný projekt
ITMS kód projektu: 26110130223


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Výsledky projektu

Stredná zdravotnícka škola v Prešove úspešne ukončila realizáciu dopytovo orientovaného projektu „Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti“, ktorý sa v škole začal realizovať v novembri 2009. Hlavným cieľom tohto projektu bolo skvalitnenie výstupov vzdelávania SZŠ v Prešove pre potreby vedomostnej spoločnosti, inováciou obsahu a metód vzdelávania vyšším využitím informačno-komunikačných technológií (IKT). Projekt sa realizoval v rámci operačného programu Vzdelávanie a bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vďaka projektu sa 16 odborných učiteľov malo možnosť vyškoliť v oblasti obsahovej a metodickej prestavby predmetov a z používania IKT vo vyučovacom procese, špeciálne používania interaktívnych tabúľ. Prvým školením bolo IKT školenie na prácu s interaktívnou tabuľou. Po tomto školení nasledovali ďalšie školenia, konkrétne:

  • paliatívna starostlivosť,
  • pediatria,
  • urgentná starostlivosť,
  • základy stomatológie,
  • dentálna hygiena,
  • informačný systém v zdravotníctve.

 

Lektormi týchto školení boli špičkoví odborníci na jednotlivú problematiku.

V rámci projektu sa uskutočnila obsahová prestavba troch predmetov – základy ošetrovania a asistencie, prvá pomoc a administratíva a zdravotnícka dokumentácia. Za účelom zatraktívnenia vyučovacieho procesu bolo vytvorených 7 interaktívnych DVD pre predmet základy ošetrovania a asistencie a 1 interaktívne DVD pre predmet prvá pomoc. Všetky vytvorené DVD pomáhajú zvyšovať názornosť a interaktivitu vyučovacieho procesu, čo prispieva k lepšiemu a rýchlejšiemu zvládnutiu učiva žiakmi. Okrem spomínaných interaktívnych DVD bolo vytvorených 7 učebných textov pre predmet základy ošetrovania a asistencie a 1 pracovný zošit pre predmet prvá pomoc.

Odborné učebne, v ktorých prebieha výučba predmetov základy ošetrovania a asistencie a prvá pomoc boli vďaka projektu vybavené zdravotníckym materiálom a modernými učebnými pomôckami. Na výučbu predmetu administratíva a zdravotnícka dokumentácia bola zriadená a vybavená nová počítačová učebňa. Do tejto učebne bol zakúpený výučbový zdravotnícky softvér WIN Adam. Na jeho používanie bol vytvorený kvalitný manuál.

Obsahová prestavba predmetov bola implementovaná do výučby v školskom roku 2011/2012. Interaktívne DVD boli testované v priebehu vypracovávania na vyučovaní vo všetkých triedach školy v období rokov 2010 – 2011. Žiaci začali pracovať s informačným systémom používaným v zdravotníctve, učia sa vypĺňať zdravotnícku dokumentáciu pacientov. Toto všetko im umožní plynulý prechod do pracovného prostredia a v neposlednom rade dôjde tiež  k podstatnému zrýchleniu vybavovania pacientov. Projekt umožnil zaviesť nové formy vyučovania s využitím IKT, čo má prínos pre názornosť vyučovania, lepšie a rýchlejšie zvládnutie učiva žiakmi.

Zdarne ukončený projekt „Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti“ vytvára nasledovné multiplikačné efekty na nepriame cieľové skupiny, ktorými sú všetci občania bez ohľadu na vek, pohlavie atď., najmä z Prešova a okolia:

  • lepšia starostlivosť o pacientov,
  • viac zachránených životov,
  • kvalitnejšie poskytnutá prvá pomoc, ošetrovateľská starostlivosť,
  • skrátenie čakacích dôb v zdravotníckych zariadeniach.

Projekt prispieva k zvýšeniu kompetencií žiakov a k zvýšeniu ich možností zamestnať sa, ktoré sú kľúčom k posilneniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.

V Prešove, 28. 02. 2012                                                                     Dr. Erika Petrašková, PhD.