Vyhľadať

Praktická sestra

MENU

V EXTERNOM štúdiu v študijnom odbore praktická sestra ponúkame formy štúdia:

5361 N – externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru je pripravený:

  • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií,
  • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc,
  • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia

 

Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

Učebný plán pre študijný odbor 5361 N praktická sestra – 2 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium  – večerné od šk. roka 2022/2023

 

Učebný plán pre študijný odbor 5361 N praktická sestra – 2 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – externé od šk. roka 2023/2024