Vyhľadať

Leonardo da Vinci 2006/2007

MENU

Projekt LEONARDO DA VINCI – školský rok 2006/2007

V rámci projektu sa v období od 28. 5. 2007 do 22. 6. 2007 žiačky školy zúčastnili zahraničnej stáže v partnerských organizáciách:

  • Nemocnica Šumperk v Šumperku
  • Nemocnica TGM, príspevková organizácia v Hodoníne
  • LKH Bruck/Mur v Rakúsku

 

Žiačky absolvovali pred odchodom na stáž kultúrno-jazykovú prípravu, ktorej cieľom bolo uľahčiť adaptáciu na nové prostredie, predísť jazykovej bariére v práci, dať typy na voľný čas.

Mentormi projektu boli hlavné sestry daných partnerských nemocníc, ktoré zodpovedali za priebeh stáže. Vytvorili priaznivé pracovné podmienky, čím prispeli k úspešnému priebehu celej stáže. Veľké uznanie patrí, teraz už bývalej hlavnej sestre, Bc. Eve Pavelkovej, za otvorený a profesionálny prístup k žiakom počas stáže.

Cieľom projektu z pohľadu vzdelávacej ustanovizne bolo uľahčiť integráciu mladých ľudí na trhu práce, zlepšiť kvalitu a prístup žiakov k odbornej príprave a rozvíjať ich profesionálny a osobnostný rast.

Za manažérsky tím projektu môžem povedať, že sa tento cieľ splnil. Žiačky pracovali v nemocniciach, ktoré spĺňali požiadavky ISO a štandardy akreditačnej komisie v zdravotníctve. Pracovali metódou ošetrovateľského procesu, používali NIS (nemocničný informačný systém), porovnávali svoje schopnosti a zručnosti so žiakmi študijného odboru zdravotnícky asistent daných krajín a regiónov.

Hlavné sestry ponúkli možnosť pracovať v ich nemocničnom zariadení po úspešnom absolvovaní štúdia.

Vďaka patrí aj samotným žiačkam, ktorí našu školu a mesto reprezentovali „na výbornú“. Sami prešli skúškou dospelosti, keď sa museli začleniť do pracovného kolektívu, prekonať jazykovú bariéru, dokázať svoje schopnosti a zručnosti.