Vyhľadať

Videoprehliadka

MENU

Aula a odborná učebňa ANF

Video prehliadka AULA a odborná učebňa ANF

Aula 110 slúži ako kmeňová učebňa a odborná učebňa anatómie a fyziológie. Slúži na výučbu odborných predmetov zameraných na získavanie a upevňovanie vedomostí o anatomických pomeroch ľudského tela s názornou demonštráciou na výučbových modeloch a plagátoch v študijnom odbore praktická sestra, zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér a v učebnom odbore sanitár.

Je vybavená výučbovými trojrozmernými anatomickými modelmi orgánov, výučbovými plagátmi a anatomicko-fyziologickými zobrazeniami sústav. Súčasťou vybavenia odbornej učebneje počítač, dataprojektor a interaktívna tabuľa.

Vybavenie odbornej učebne zlepšuje kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu a je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu.

Aula 110 sa vďaka svojmu technickému vybaveniu a kapacitným možnostiam využíva počas prednášok.


Jazyková učebňa

Video prehliadka Jazyková učebňa

Jazyková učebňa 117 sa využíva pri výučbe cudzích jazykov, prevažne angličtiny. Je vybavená dataprojektorom, ktorý umožňuje premietanie prezentácií a púšťanie videí.


Jazyková učebňa

Video prehliadka Jazyková učebňa
Jazyková učebňa č. 118 je určená na vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov denného štúdia. Je vhodná pre menšie skupiny 12 – 15 žiakov, a tým vytvára komornú atmosféru pri vyučovaní, hlavne konverzácii v cudzom jazyku. Je vybavená PC, interaktívnou tabuľou a doplnená obrazovými materiálmi a mapami nemecky hovoriacich krajín.


Odborná učebňa ANF I.

Video prehliadka Odborná učebňa ANF I.

Odborná učebňa č. 14 anatómie a fyziológie slúži na výučbu odborných predmetov zameraných na získavanie a upevňovanie vedomostí o anatomických pomeroch ľudského tela s názornou demonštráciou na výučbových modeloch a plagátoch v študijnom odbore praktická sestra, zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér a v učebnom odbore sanitár.

Je vybavená výučbovými trojrozmernými anatomickými modelmi orgánov, výučbovými plagátmi a anatomicko-fyziologickými zobrazeniami všetkých sústav. Súčasťou vybavenia odbornej učebne je počítač, dataprojektor a interaktívna tabuľa.

Vybavenie odbornej učebne zlepšuje kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu a je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu.


Posilňovňa


Odborná učebňa OST, ZOE, prvej pomoci

Video prehliadka Odborná učebňa č. 12 OST, ZOE, prvej pomoci

Odborná učebňa OST, ZOE, prvej pomoci predstavuje simulovanú nemocničnú izbu a pracovňu sestrier. Je určená pre žiakov študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a učebného odboru sanitár. Žiaci v nej získavajú praktické zručnosti potrebné pri realizácii plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií. Získané vedomosti a praktické zručnosti žiaci následne uplatňujú v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Odborná učebňa slúži tiež na nácvik poskytovania odbornej prvej pomoci pre žiakov študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent, masér, zubný asistent a učebného odboru sanitár.

Súčasťou vybavenia odbornej učebne je počítač, dataprojektor a interaktívna tabuľa. Vybavenie zodpovedá normatívam materiálno-technického vybavenia odbornej učebne podľa Štátneho vzdelávacieho programu.


Odborná učebňa OST, ZOE

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA OST, ZOE č. 19

Odborná učebňa PS, ZA, SAN / B predstavuje simulovanú nemocničnú izbu a pracovňu sestrier. Je určená pre žiakov študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a učebného odboru sanitár. Žiaci v nej získavajú praktické zručnosti potrebné pri realizácii plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií. Získané vedomosti a praktické zručnosti žiaci následne uplatňujú v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Vybavenie zodpovedá normatívam materiálno-technického vybavenia odbornej učebne podľa Štátneho vzdelávacieho programu.


Zborovňa školy

Video prehliadka ZBOROVŇA ŠKOLY

Konferenčná miestnosť, v ktorej sa konajú zasadnutia a rokovania pedagogickej rady, pracovné porady, školenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.


Kmeňová trieda

Video prehliadka KMEŇOVÁ TRIEDA

Prebieha v nej výchovno-vzdelávací proces celej triedy žiakov, okrem vyučovania tých predmetov, ktoré sa realizujú v odborných učebniach.


Odborná učebňa č. 39 pre MAS / A

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 39

je určená pre žiakov študijného odboru masér.

Získavajú a upevňujú si v nej praktické zručnosti:

 • v aplikácii jednotlivých zostáv klasickej a športovej masáže,
 • pri vyhľadávaní reflexných prejavov,
 • v aplikácii väzivovej, periostovej a segmentovej technike reflexnej masáže,
 • v aplikácii reflexnej masáže chodidla, akupresúre,
 • masáže lávovými kameňmi,
 • bankovaní,
 • prístrojovej lymfodrenáži,
 • v aplikácii jednotlivých zostáv manuálnej lymfodrenáže,
 • osvojenia si základných bezpečnostných a hygienických zásad v masérskych činnostiach.


Odborná učebňa č. 42 pre MAS / B

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 42

je určená pre žiakov študijného odboru masér.

Získavajú a upevňujú si v nej praktické zručnosti:

 • v aplikácii jednotlivých zostáv klasickej a športovej masáže,
 • pri vyhľadávaní reflexných prejavov,
 • v aplikácii väzivovej, periostovej a segmentovej technike reflexnej masáže,
 • v aplikácii reflexnej masáže chodidla, akupresúre,
 • masáže lávovými kameňmi,
 • bankovaní,
 • prístrojovej lymfodrenáži,
 • v aplikácii jednotlivých zostáv manuálnej lymfodrenáže,
 • osvojenia si základných bezpečnostných a hygienických zásad v masérskych činnostiach.


Odborná učebňa MAZ, RRC č. 43 / C

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 43 MAZ, RRC / B
je určená pre žiakov študijného odboru masér pre vyučovanie predmetov:

1. MASÁŽE

Žiaci si v učebni získavajú a upevňujú praktické zručnosti:

 • v aplikácii jednotlivých zostáv klasickej a športovej masáže,
 • pri vyhľadávaní reflexných prejavov,
 • v aplikácii väzivovej, periostovej a segmentovej technike reflexnej masáže,
 • v aplikácii reflexnej masáže chodidla, akupresúre,
 • masáže lávovými kameňmi,
 • bankovaní,
 • prístrojovej lymfodrenáži,
 • v aplikácii jednotlivých zostáv manuálnej lymfodrenáže,
 • osvojenia si základných bezpečnostných a hygienických zásad v masérskych činnostiach.

2. REKONDIČNO-RELAXAČNÉ CVIČENIA

Žiaci si v učebni získavajú a upevňujú:

 • základné teoretické a praktické znalosti o pohybových aktivitách a športe,
 • o význame pohybu pre udržanie a obnovu zdravia,
 • získavajú praktické zručnosti vo vybraných pohybových a športových aktivitách, napr. posilňovacie, balančné, koordinačné cvičenia,…


Odborná učebňa č. 115 pre ZUA / A

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 115

je určená pre žiakov študijného odboru zubný asistent, v ktorej prebieha praktická príprava uskutočňovaná formou simulovanej zubnej praxe, oboznamujú sa s materiálmi, nástrojmi, liečivami a dezinfekčnými prostriedkami používanými v zubnom lekárstve.


Odborná učebňa č. 116 pre ZUA / B

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 116

je určená pre žiakov študijného odboru zubný asistent, v ktorej prebieha praktická príprava uskutočňovaná formou simulovanej zubnej praxe, oboznamujú sa s materiálmi, nástrojmi, liečivami a dezinfekčnými prostriedkami používanými v zubnom lekárstve.


Odborná učebňa č. 121 pre ZUA / C

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 121

je určená pre žiakov študijného odboru zubný asistent, v ktorej prebieha praktická príprava uskutočňovaná formou simulovanej zubnej praxe, oboznamujú sa s materiálmi, nástrojmi, liečivami a dezinfekčnými prostriedkami používanými v zubnom lekárstve.


Učebňa informatiky

Video prehliadka UČEBŇA INFORMATIKY č. 27

je určená pre všetkých žiakov študijných a učebných odborov na vyučovanie informatiky.


Odborná učebňa AZD

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 30

je určená pre všetkých žiakov študijných odborov so zameraním na vyučovanie predmetu Administratíva a zdravotnícka dokumentácia, v ktorej si žiaci získané teoretické vedomosti prakticky upevňujú v spracovaní a vedení administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vo vedení dokumentácie v zdravotníctve.


Chemické laboratórium

Video prehliadka CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

V učebni sa realizujú laboratórne práce v predmete Chémia, vo všetkých odboroch denného štúdia. Žiaci si prakticky overujú vlastnosti a reakcie vybraných látok. Učebňa je vybavená digestorom, interaktívnou tabuľou a laboratórnymi pomôckami. Súčasťou učebne je sklad chemických látok, ktoré sú určené na chemické pokusy.


Oddychové zóny

Žiaci majú k dispozícii dve oddychové zóny – jednu v budove školy, na spojovacej chodbe a druhú v exteriéry. Vo vonkajšej oddychovej zóne je k dispozícii drevený altánok a v prípade vhodného počasia aj stolnotenisový stôl a basketbalový kôš.