Orgány školy

Riadiace orgány školy a poradné orgány vedenia školy sa menia a priebežne dopĺňajú podľa aktuálnych podmienok a potrieb školy. Tvoria ich: