Vyhľadať

Sanitár

MENU

V EXTERNOM štúdiu v učebnom odbore sanitár ponúkame formy štúdia:

5371 H – externé 1-ročné štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej záverečnou skúškou alebo maturitnou skúškou

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent učebného odboru sanitár je pripravený:

  • samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál, bielizeň a o prostredie pacienta,
  • spolupracovať so sestrou a zdravotníckym asistentom, ako súčasť ošetrovateľského tímu, pri vykonávaní hygienického filtra u dospelého pacienta,
  • samostatne vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta, používať základné pomôcky pri vyprázdňovaní pacienta,
  • spolupracovať so sestrou a zdravotníckym asistentom pri podávaní jedla dospelým pacientom,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc,
  • ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy,
  • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni, v centrálnej sterilizácii, sadrovni, na jednotlivých pracoviskách úradov verejného zdravotníctva.

 

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu. Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie stredného vzdelania(sekundárneho) a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania: sanitár. Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane odbornej praxe. Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä zdravoveda, sanitárstvo, prvá pomoc a odborná klinická prax – sanitárske činnosti. Tieto predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.

Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením odborných učiteľov alebo odborníkov z praxe s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.

 

Pracovné uplatnenie absolventa

Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme.

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme.

 

Zvyšovanie kvalifikácie štúdiom

Absolvent môže ďalej pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní na strednej zdravotníckej škole, najmä v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej legislatívy MZ SR.

Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách.

Vzdelávacie programy úplného stredného odborného štúdia.

Kompetenčný profil absolventa bol vytvorený na základe kompetencií uvedených v Štátnom vzdelávacom programe pod číslom Z35013- 2013- OZdV zo dňa 30. 7. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.

Rámcový učebný plán pre učebný odbor 5371 H sanitár – 1- ročné externé – večerné  štúdium od šk. roka 2023/2024 začínajúc 1. ročníkom