Vyhľadať

Masér

MENU

Vo VEČERNOM štúdiu v študijnom odbore masér ponúkame formy štúdia:

5370 N – večerné 2-ročné pomaturitne kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy s maturitnou skúškou

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru masér je pripravený:

  • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž za liečebným účelom,
  • samostatne vykonávať športovú masáž,
  • samostatne vykonávať reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž podľa ordinácie lekára,
  • samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
  • samostatne zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie,
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie

a jeho ochranu, fyzikálnej terapie, masáží a z oblasti rekondično-relaxačnej vrátane bezpečnosti práce.

V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny zručný v nadväzovanía sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeopbecno vzdelávacích i odborných predmetoch.

Pracovné uplatnenie absolventa

Študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch, sociálnych a iných zariadeniach.

Zvyšovanie kvalifikácie ďalším štúdiom

Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.

Učebný plán pre študijný odbor 5370 N masér – 2 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – večerné od šk. roka 2019/2020

 

Učebný plán pre študijný odbor 5370 N masér – 2 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – večerné od šk. roka 2023/2024