Vyhľadať

Leonardo da Vinci

MENU

Leonardo da Vinci – mobilitný projekt

Program Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

     Mobilita Leonardo da Vincije strávenie určitej doby v inom členskom štáte s cieľom získať nové pracovné alebo iné odborné spôsobilosti, sprevádzané prípravnými alebo obnovovacími kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo pracovnom jazyku.

Projekt je zameraný na odbornú stáž s účasťou žiakov tretieho ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent počas jedného roka, ktorí budú vykonávať súvislú odbornú prax v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach vo vybraných štátoch EÚ.

Cieľom projektu je podporiť rozvoj a uplatnenie nadobudnutých odborných a komunikačných zručností v zmenených podmienkach, zlepšiť kvalitu a prístup k odbornej príprave a rozvíjať profesionálny obzor.

Hlavným zameraním projektu je zvýšiť záujem o štúdium v tomto odbore, ale aj zvýšenie úrovne  odborných a praktických zručností a zdokonalenie sa v cudzom jazyku. Zároveň chceme umožniť žiakom, aby svoje nadobudnuté vedomosti, zručnosti a získané skúsenosti využili pri uplatňovaní rôznych metód ošetrovateľskej starostlivosti v nemocničných a sociálnych zariadeniach. Počas stáže majú možnosť  porovnať systém poskytovania základnej ošetrovateľskej starostlivosti zo zameraním na uspokojovanie bio – psycho – sociálnych a spirituálnych potrieb u dlhodobo chorých seniorovv rámci ich kompetencií,  s postupmi  v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach partnerských  krajín. Účastníci stáže získajú  rozhľad o možnostiach uplatnenia  na trhu práce v krajinách EÚ, a tým sú motivovaní k celoživotnému vzdelávaniu. Keďže sme región s vysokou mierou nezamestnanosti aj realizáciou tohto projektu chceme rozšíriť možnosti zamestnania v rámci odboru v krajinách EÚ.

Partnerské zariadenia sa môžu presvedčiť o kvalite vyučovania a prípravy zdravotníkov na Slovensku.