Vyhľadať

Leonardo da Vinci 2009/2010

MENU

Projekt LEONARDO DA VINCI – školský rok 2009/2010

Cieľové krajiny: Česko – Krnov, Nemecko – Ingolstadt, Anglicko – Hindhead, Surrey (2008/2009), Cranleigh, Surrey (2009/2010)

Dvojročný projekt umožnil študentom Strednej zdravotníckej školy na Sládkovičovej uliáci v Prešove rozvinúť praktické zručnosti a  kreativitu s možnosťou porovnať úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v prevencii imobilizačného syndrómu v zahraničí. Prispel k všestrannému rozvoju osobnosti a k podpore sebavedomia a sebahodnotenia. Študenti museli samostatne vystupovať, byť flexibilní a zodpovední nielen v rámci vlastnej osoby, ale aj vysielajúcej organizácie. Zdokonalili sa v komunikácii v cudzom jazyku, oboznámili sa so zvyklosťami a kultúrnymi pamiatkami.

Očakávané ciele boli v plnej miere splnené

 • zdokonalili sa v komunikácii v cudzom jazyku,
 • nadobudli nové zručností a vedomosti pri uplatňovaní rôznych metód ošetrovateľskej  starostlivosti,
 • pracovali s modernou zdravotníckou technikou a pomôckami, ktoré sa u partnerov využívajú pri imobilizačnom syndróme a manipulácii s nimi,
 • boli  súčasťou  zdravotníckeho tímu,
 • plánovali  intervencie  a  zabezpečovali  základnú  ošetrovateľskú starostlivosť  vo  fázach ošetrovateľského  procesu  s hlavným   zameraním  na  uspokojovanie  bio  – psycho – sociálnych  potrieb,
 • asistovali pri komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o chodiacich i imobilných pacientov,
 • zabezpečovali základnú hygienickú starostlivosť o klientov v rámci kompetencií zdravotníckeho asistenta,
 • asistovali pri diagnostických a terapeutických procesoch,
 • aktívne sa podieľali na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • komunikovali s klientmi,
 • starali sa o rozvoj a zachovanie sebestačnosti klienta,
 • zabezpečovali bezpečné prostredie  a dbali na hygienu pomôcok,
 • mobilizovali klientov, čím predzádzali imobilizačnému syndrómu,
 • aktivizovali  klientov vrátane základnej rehabilitačnej starostlivosti a zamestnávania,
 • zabezpečovali a dohliadali na správny dietný režim klientov,
 • starali sa vyprázdňovanie klientov a viedli záznamy
 • pracovail s dokumentáciou a zapájali sa do administratívnej činnosti.

Spôsob uznania a certifikácie projektu: Europass- Mobilita

 

Účastníci zahraničnej stáže – Česká republika

 

 

Účastníci zahraničnej stáže – V. Británia

  

  

 

Účastníci zahraničnej stáže – Nemecko