Vyhľadať

3-dňové školenie

MENU

OP Vzdelávanie

3-dňové
školenie
EU, Európsky sociálny fond

so zameraním na paliatívnu starostlivosť a pediatriu
realizované v rámci dopytovo orientovaného projektu
„Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti“
ITMS kód:26110130223

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Termín: 08. október až 10. október 2010

Rozsah: 20 hodín

Miesto konania: Hotel BELLEVUE Bardejov

Účastníci: 16 odborných učiteľov

Lektori: MUDr. Hedviga Jakubíková a MUDr. Ivana Poradová

Dátum Čas od Čas do Počet hodín školenia Školiteľ
08. 10. 2010 15.00 hod. 20.00 hod. 5 MUDr. Ivana Poradová
09. 10. 2010 08.00 hod. 20.00 hod. 10 MUDr. Hedviga Jakubíková
10. 10. 2010 08.00 hod. 13.00 hod. 5 MUDr. Ivana Poradová

Prvý deň školenia patril špecifikám detského veku. Poskytol podstatné informácie, týkajúce sa špecifík odberu biologického materiálu, aplikácii liekov, najčastejším problémom ich podávania a hygienickej starostlivosti u detí. Školenie prebiehalo v malebnom prostredí Bardejova, pod vedením skúsených, odborne erudovaných lektoriek, MUDr. Ivany Poradovej a MUDr. Hedvigy Jakubíkovej.

Čo znamená paliatívna? Čím sa zaoberá a aké sú úlohy paliatívnej starostlivosti? Kedy vzniklo a čo zdôrazňovalo hospicové hnutie? Kto bola Cecily Saundersová? Čo patrí ku bio-psycho-sociálnym a spirituálnym potrebám? Ktoré choroby radíme medzi život limitujúce? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozvedeli účastníci v druhý deň školenia.

Školenie poskytlo vyučujúcim odborných predmetov o. i. aj praktické návody na komunikáciu o zlých správach. Dozvedeli sa, akých najčastejších chýb je potrebné sa vyvarovať pri informovaní pacientov, aké sú špecifiká paliatívnej starostlivosti u detí, čo je predpokladom úspešnej paliatívnej starostlivosti o detského pacienta. V priebehu školenia sa účastníci venovali aj problematike hygienickej starostlivosti o imobilného pacienta. Rozoberali riziká vzniku dekubitov, stanovovali preventívne opatrenia.

Špecifiká výživy seniorov, dlhodobo chorých a imobilných pacientov boli zahrnuté do popoludňajšieho bloku školenia. V rámci neho sa jeho účastníci dozvedeli napr. o najčastejších príčinách nedostatočného príjmu a zvýšených strát tekutín. Získali informácie o tom, čo vyvoláva dehydratáciu, aké sú výhody subkutánneho podávania umelej hydratácie. Nadobudli dôležité poznatky o príčinách nevoľnosti a vracania, ako aj možnostiach udržania perorálnej výživy pri nechutenstve a nevoľnosti. Rozšírili svoje vedomosti o významné informácie, týkajúce sa farmakologických a nefarmakologických postupov liečby anorexie a kachexie.

Zaujímavý a nesmierne prínosný bol pre účastníkov školenia jeho ďalší blok, ktorý bol venovaný starostlivosti o hendikepovaného pacienta. V rámci daného bloku si účastníci školenia prehĺbili svoje znalosti o ošetrovateľských prístupoch k hendikepovanému dieťaťu, o doplnkových alternatívnych spôsoboch liečby formou hipoterapie, muzikoterapie, arteterapie, či canisterapie a taktiež o Vojtovej metóde.

Posledný, tretí deň školenia bol venovaný nanajvýš významnej problematike – syndrómu vyhorenia. Učitelia analyzovali príčiny, príznaky, prejavy vyhorenia. Vypĺňali a vyhodnocovali dotazník Burn-out Measure, aby si sami overili, aká je ich miera vyhorenia. Nanajvýš užitočné boli pre nich zásady, ako sa dá bojovať proti stresu:

 • utvoriť si pozitívne ladený odstup od ľudí, ktorým pomáhame,
 • dôsledne oddeľovať profesijný a osobný život,
 • pravidelne relaxovať a odpočívať,
 • svoje pocity nepotláčať, ale rozprávať sa o nich,
 • neuchyľovať sa k monotónnosti práce, nebáť sa zmien,
 • v stresových situáciách aktívne hľadať riešenia,
 • pestovať kvalitné vzťahy, zdieľať s niekým svoje problémy,
 • venovať sa koníčkom a činnostiam, ktoré nás bavia a pomáhajú odpútať od stresu,
 • snažiť sa o zdravý životný štýl,
 • nebrániť sa humoru,
 • úlohy a problémy riešiť čo najskôr,
 • netrápiť sa pre to, čo sme nevykonali alebo nedokázali, radovať sa z toho, čo sme vykonali.

Učitelia sa po troch aktívnych dňoch vracali domov nabití pozitívnou energiou, vyzbrojení novými vedomosťami a opatreniami proti stresovým situáciám a záťažiam. Boli spokojní tak s bohatou obsahovou náplňou ako aj celkovým priebehom školenia, ktoré splnilo ich očakávania.

Dr. Erika Petrašková, PhD.