Vyhľadať

Zdravotnícky informačný systém

MENU

Školenie

zdravotnícky informačný systém
EÚ, Európsky sociálny fond

na používanie informačného systému v zdravotníctve
realizované v rámci dopytovo orientovaného projektu
„Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti“
ITMS kód:26110130223

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Termín: 6. október 2010 o 8.00 hod.

Rozsah: 7 hodín

Termín: 16. jún 2011 o 17.30 hod.

Rozsah: 3 hodiny

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov, miestnosť č. 31

Účastníci: 16 odborných učiteľov

Lektor: Mgr. Eva Pavlíková

Účastníci školenia sa učili používať dva moduly Nemocničného informačného systému – Modul Ambulancia a Modul Lôžko. V rámci modulu Ambulancia, v časti Pacient sa podrobne oboznamovali so zakladaním nového pacienta do databázy, s vyhľadávaním pacienta v databáze, so zobrazovaním karty zvoleného pacienta, jeho objednávaním na vyšetrenie ako aj prehľadom a editáciou anamnéz pacienta. Vyskúšali si generovanie správy zo zadaných údajov, tlač dennej knihy pacientov, tlač receptov, evidovanie liečby a tiež tlač pokladničnej knihy. Sledovali stav hotovosti v pokladni, vykonávali uzávierky ambulantnej pokladne a pracovali so záznamami pre sociálnu poisťovňu. V časti Štatistika vytvárali zostavy podľa zvolených kritérií. Napokon v časti Sklad evidovali lieky, ich spotrebu, uskutočňovali príjem a výdaj liekov, vypĺňali elektronické žiadanky.

V rámci modulu Lôžko, v časti Chorobopis sa oboznamovali predovšetkým s výberom chorobopisu a prácou s ním. Učili sa zakladať nový chorobopis aktivovaním položky Príjem pacienta a zadávať v ňom údaje. Realizovali plánovanie prijatia pacienta na oddelení vystavením objednávky, zadávali diagnózy zisťované počas pobytu pacienta v nemocnici, vypĺňali operačné záznamy. Pracovali tiež so správami pacienta, vytvárali a prezerali jeho prepúšťaciu správu, vrátane predbežnej prepúšťacej správy. V časti Sklad sa zaoberali prehľadami stavu zdravotníckeho materiálu na sklade, príjmom a výdajom zdravotníckeho materiálu a napĺňaním číselníkov. V časti Štatistika vytvárali štatistiky využitia lôžok za určité obdobie a v časti Servis nastavovali vzory, izby a poradie metód.

Školenie prebiehalo v príjemnej, priateľskej, tvorivej atmosfére. Lektorka bola veľmi milá, ochotne odpovedala na všetky položené otázky. Niet divu, že účastníci odchádzali zo školenia spokojní, tešiac sa na využívanie nemocničného informačného systému vo výučbe.

Dr. Erika Petrašková, PhD.