Vyhľadať

Informácie o cieľoch a časovom harmonograme

MENU

Naša škola realizuje od novembra 2009 dopytovo orientovaný projekt
ITMS kód projektu: 26110130223

Operačný program vzdelávanie Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES Európska únia / Európsky sociálny fond

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Strategický cieľ projektu:
Skvalitniť výstupy vzdelávania SZŠ v Prešove pre potreby vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávania vyšším využitím informačno-komunikačných technológií

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti
ITMS kód projektu 26110130223
Operačný program Vzdelávanie
Spolufinancovaný z Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Prioritná os 1. Reforma systému vzdelávania
a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prioritná téma Podiel prioritnej témy
z celkových výdavkov Projektu (%)
Forma financovania
72 – Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácií a znalostnej ekonomike 100 01
Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) Územná oblasť
18 – Školstvo 100 00
Neuplatňuje sa

 

Špecifické ciele projektu:

 1. Implementovať školský vzdelávací program spojený s obsahovou a metodickou prestavbou 3 predmetov – základy ošetrovania a asistencie, prvá pomoc, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
 2. Inovovať 17 didaktických prostriedkov v 3 predmetoch
 3. Vyškoliť 16 odborných učiteľov

Získané a zlepšené kompetencie žiakov po skončení realizácie projektu:

 • samostatnosť žiakov pri jednotlivých výkonoch pri praxi v zdravotníckych zariadeniach
 • ovládanie práce s informačným systémom používaným v zdravotníctve
 • schopnosť viesť zdravotnícku dokumentáciu pacientov
 • zlepšenie sa v informačnej gramotnosti, nadobudnutie prezentačných schopností
 • vyššia úroveň pri poskytovaní prvej pomoci a asistencie pri ošetrovateľskej starostlivosti
Prínos pre žiakov:

 • rozšírenie kvalifikácie o ošetrovateľstvo seniorov a detí
 • vyššia šanca zamestnať sa
 • plynulý prechod zo školy do zamestnania
 • nadobudnuté prezentačné zručnosti uľahčia kariérny postup
Multiplikačné efekty:

 • lepšia starostlivosť o pacientov
 • viac zachránených životov
 • kvalitnejšie poskytnutá prvá pomoc, ošetrovateľská starostlivosť
 • skrátenie čakacích dôb v zdravotníckych zariadeniach

 

Merateľné ukazovatele projektu
Typ Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Východisková hodnota

Rok

Plánovaná hodnota

Rok

Výsledok

Počet  novovytvorených vzdelávacích programov

počet

0

2009

1

2011

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

0

2009

1

2012

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

0

2009

16

2011

Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov

počet

0

2009

17

2012

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

0

2009

300

2011

Dopad

Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb

počet

0

2009

250

2016

Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program

počet

0

2009

26

2016

Počet škôl využívajúcich výsledky projektu po ukončení jeho realizácie

počet

0

2009

1

2016

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívaných po ukončení realizácie projektu

počet

0

2009

1

2016

 

Časový rámec realizácie projektu
Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

(MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity

(MM/RRRR)

Hlavné aktivity

1.1 Obsahová a metodická prestavba 3 predmetov a ich implementácia do školského vzdelávacieho programu

11/2009

02/2011

2.1 Inovácia didaktických prostriedkov

11/2009

02/2012

3.1 Vyškolenie pedagogických pracovníkov

03/2010

06/2011

Podporné aktivity

Riadenie projektu

11/2009

02/2012

Publicita a informovanosť

11/2009

02/2012