Vyhľadať

Modernizácia vzdelávacieho procesu

MENU

projekt – Modernizácia vzdelávacieho procesu

Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách je vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zvlášť pre Bratislavský kraj (Cieľ Regionálna konkurencia schopnosť a zamestnanosť) a zvlášť pre ostatné kraje Slovenskej republiky (Cieľ Konvergencia). Základným zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy – prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.

Projekty sú realizované v rokoch 2008 až 2013 a ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva.

Realizácie projektov pozostávajú z nasledujúcich hlavných etáp:

  1. Príprava a realizácia verejných obstarávaní na dodávku služieb súvisiacich so vzdelávaním a dodávku techniky.
  2. Výber škôl a frekventantov do projektov MVP na ZŠ a MVP na SŠ.
  3. Analýza, príprava a experimentálne overenie moderného digitálneho obsahu pre učiteľov základných a stredných škôl.
  4. Dodanie techniky zapojeným školám a učiteľom (počítače, notebooky, projektory atď.)
  5. Vytvorenie metodických učebníc a ďalších digitálnych učebných pomôcok pre vzdelávanie učiteľov s modelmi využívania informačno-komunikačných technológií (IKT) vo vyučovaní nového štátneho vzdelávacieho programu pre 10 vybraných predmetov na ZŠ (biológia, matematika, fyzika, chémia, geografia, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, hudobná výchova, výtvarná výchova a predmety pre 1. stupeň ZŠ) a 7 vybraných predmetov na SŠ (biológia, dejepis, fyzika, geografia, chémia, matematika a slovenský jazyk a literatúra).
  6. Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ zamerané na rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti, zručností v oblasti využívania modernej didaktickej techniky a na rozvoj ich poznania v oblasti využitia IKT vo vzdelávacom procese konkrétnych predmetov (využitie moderných IKT v nadväznosti na obsahovú prestavbu jednotlivých predmetov – pedagogika a didaktika).

V tomto projekte sú zapojené vyučujúce:

RNDr. Katarína Valková (chémia)

PaedDr. Jana Tverdíková (slovenský jazyk a literatúra)

PaedDr. Martina Dudaščíková (slovenský jazyk a literatúra)

Vďaka tomuto projektu je v škole didaktickou technikou vybavené počítačové laboratórium č. 30.

PaedDr. Jana Tverdíková