Vedenie

Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, Prešov.

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

PhDr. Eva Novotná, PhD.

riaditeľka školy

mail: riaditel(at)szspo.sk

PhDr. Slavka Dorinová

zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety

mail: zastupca.op(at)szspo.sk

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

mail: zastupca.vvp(at)szspo.sk

        adriana.sovicova(at)szspo.sk

Mgr. Lenka Sabolová

zástupkyňa riaditeľky školy pre odbornú klinickú prax

vedúca PK zubný asistent

mail: zastupca.prax(at)szspo.sk

        lenka.sabolova(at)szspo.sk

Ing. Helena Vargová

ekonómka

mail: ekonom(at)szspo.sk

 

PaedDr. Júlia Geletičová

vedúca PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov

mail: julia.geleticova(at)szspo.sk

Mgr. Erika Polohová

vedúca PK jazykov

mail: erika.polohova(at)szspo.sk

Mgr. Mária Kaliňaková

vedúca PK zdravotnícky asistent 

vedúca PK sanitár

mail: maria.kalinakova(at)szspo.sk

Mgr. Lukáš Novotný

vedúci PK masér

mail: lukas.novotny(at)szspo.sk

Mgr. Katarína Modranská

výchovná poradkyňa

mail: katarina.modranska(at)szspo.sk