P o r i a d k y

Organizačný poriadok platný od 01. septembra 2016

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2017

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. apríla 2018

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. novembra 2018

Školský poriadok platný od 01. septembra 2017

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku platný od 01. septembra 2018

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. septembra 2016

Prevádzkový poriadok platný od 01. februára 2016

Registratúrny poriadok platný od 01. júla 2016

Rokovací poriadok pedagogickej rady platný od 01. septembra 2015

Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice platný od 01. septembra 2010

S m e r n i c e

SMERNICA určujúca postup priznávania a uznávania kreditov pedagogickým zamestnancom Strednej zdravotníckej školy s účinnosťou od 01. septembra 2016

SMERNICA k čerpaniu dovoleniek, náhradného voľna, pracovného voľna a povoľovaniu tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancom  s účinnosťou od 01. 09. 2016

SMERNICA o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov  s účinnosťou od 01. 04. 2010

 

Archív poriadkov

Školský poriadok platný od 01. septembra 2016

Organizačný poriadok

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 04. 07. 2012

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. 09. 2013

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. 02. 2015

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku platný od 01. 11. 2015

Školský poriadok platný od 01. 09. 2015

Školský poriadok platný od 02. 10. 2014

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od 11. 12. 2014

Školský poriadok platný od 01. 09. 2011

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od  01. septembra 2012

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. 09. 2015

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 02. 10. 2014

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 05. 10. 2010

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku platný od 01.11. 2011

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku platný od 26. 08. 2013

Registratúrny poriadok platný od 01. 09. 2009