Zodpovednou osobou  v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v podmienkach Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov: Eva Raďáková, referentka mzdového učtovníctva a personálnej práce

Podnety je možné podávať u zodpovednej osoby:

 1. písomne:
  1. listom odovzdaným zodpovednej osobe na jej pracovisku: číslo dverí 1a), 2. poschodie budovy A Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, Prešov,
  2. listom vhodeným do schránky podnetov, ktorá sa nachádza na vstupnej chodbe budovy B,
  3. listom zaslaným na adresu zamestnávateľa: Stredná zdravotnícka škola, Eva Raďáková, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov,
  4. e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: radakova@centrum.sk (spôsob dostupný 24 hodín denne)
 2. ústne:
  1. s vyhotovením písomného záznamu (záznam obsahuje: meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu oznamovateľa, deň a hodinu vyhotovenia záznamu, predmet podnetu, osobu voči ktorej podnet smeruje, podpis oznamovateľa a zodpovednej osoby) nahlásením u zodpovednej osoby na jej pracovisku: číslo dverí 1a), 2. poschodie budovy a Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, Prešov,
  2. s vyhotovením zvukového záznamu nahlásením na telefonickú linku určenú pre vybavovanie podnetov v podmienkach zamestnávateľa: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov.Hovory na túto linku musia byť zaznamenávané; o tejto skutočnosti je zamestnávateľ povinný oznamovateľa vopred informovať. Zamestnávateľ musí viesť evidenciu zvukových záznamov hovorov uchovávať ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.

Neanonymný podnet musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko oznamovateľa,
 2. adresa trvalého alebo prechodného pobytu oznamovateľa,
 3. predmet podnetu - popis kriminality alebo protispoločenskej činnosti, ktorej sa podnet týka, prípadne i dôkazy preukazujúce tieto skutočnosti.
 4. označenie osoby, voči ktorej podnet smeruje.

Anonymný podnet nemusí obsahovať: meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa.

Podnet môže podať aj viacero oznamovateľov.

Podnet môže smerovať voči viacerým osobám.

Spôsoby podávania podnetov sú pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom a zoznam týchto spôsobov je zverejnený pre všetkých zamestnancov na dostupnom mieste.