KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY
Vo VEČERNOM štúdiu v študijnom odbore masér ponúkame formy štúdia:
 
5370 N -  večerné 2-ročné pomaturitne kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy s maturitnou skuskou
 
 
 
PROFIL ABSOLVENTA
 
Absolvent študijného odboru masér je pripravený:
 
▪          samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž za liečebným účelom,
 
▪          samostatne vykonávať športovú masáž,
 
▪          samostatne vykonávať reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž  podľa ordinácie lekára,
 
▪          samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
 
▪          samostatne zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie,
 
▪          podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 
▪          poskytovať odbornú prvú pomoc.
 
 
 
Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
 
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie  
 
a jeho ochranu, fyzikálnej terapie, masáží a  z oblasti rekondično-relaxačnej vrátane  bezpečnosti práce.
 
V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny zručný v nadväzovanía sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.
 
Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeopbecno vzdelávacích i odborných predmetoch.
 
 
 
Pracovné uplatnenie absolventa
 
Študijný odbor masér pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch, sociálnych a iných zariadeniach.
 
 
 
Zvyšovanie kvalifikácie ďalším štúdiom
 
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.
 
Učebný plán pre študijný odbor 5370 N masér – 2 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium  - večerné od šk. roka 2019/2020