V DENNOM štúdiu v študijnom odbore zdravotnícky asistent ponúkame formy štúdia:

5356 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy

5356 N - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru zdravotnícky asistent je pripravený:

  • zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní biologických, psychologických, sociálnych a spirituálnych potrieb klienta v spolupráci s ostatnými členmi zdravotníckeho tímu,
  • plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime,
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc,
  • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.

 

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa školy kladené vysoké požiadavky na schopnosť pracovať samostatne i v tíme. Vysoké nároky sú kladené na rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. 

Absolvent získa schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapája do aktivít v sociálnej sfére spoločnosti, svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizuje. Po absolvovaní vzdelávacích projektov získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

 

Pracovné uplatnenie absolventa

Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch a pracoviskách zdravotnej starostlivosti a v sociálnej oblasti. Zdravotnícky asistent bude schopný pracovať v zdravotníckych zariadeniach alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti v ošetrovateľskom tíme pod vedením sestry. Bude schopný aktívne plniť intervencie naplánované v ošetrovateľskom procese. Zdravotnícky asistent bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu.

Zvyšovanie kvalifikácie ďalším štúdiom

Môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách a univerzitách vo vzdelávacích programoch ošetrovateľstvo, dentálna hygiena, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, urgentná zdravotná starostlivosť, sociálna práca, laborant a iné. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj inými vzdelávacími programami, prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu, ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.

Kompetenčný profil absolventa bol vytvorený na základe kompetencií uvedených v Štátnom vzdelávacom programe pod číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30. 7. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent - 4 - ročné denné štúdium od šk. roka 2018 / 2019 začínajúc 1. ročníkom

 

 

Rámcový učebný plán pre študijný odbor  5356 N zdravotnícky asistent – 2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – denné od šk. roka 2014/2015 začínajúc  1. ročníkom