KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Cieľom projektu  Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu,  ktorý plánujeme realizovať od 10/2012 – 08/2014, je modernizácia vzdelávania v škole so zameraním na potreby trhu práce, uskutočnenie obsahovej prestavby vzdelávania na SZŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby, príprava absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Prioritnou témou predloženého projektu je návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike.

Po ukončení projektu by mala škola mať k dispozícii modernizované pedagogické nástroje – učebné materiály, didaktické prostriedky a techniku so zameraním sa na rozvoj kľúčových kompetencií a nadobudnutie ekonomického myslenia.

Ciele projektu plánujeme dosiahnuť prostredníctvom týchto aktivít:

1.      Inovovanie vzdelávacích materiálov školy, vrátane modernizácie metód a postupov

2.      Implementácia inovovaných postupov a obsahu do všeobecného aj odborného vzdelávania

3.      Podpora praktických zručností a pracovných návykov žiakov školy.

Do projektu bude zapojených 11 pedagogických zamestnancov a 110 žiakov.