KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Naša škola realizuje od novembra 2009 dopytovo orientovaný projekt
ITMS kód projektu: 26110130223

 


logo projektu Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti

Operačný program vzdelávanie Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov ES
Európska únia / Európsky sociálny fond

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Strategický cieľ projektu:
Skvalitniť výstupy vzdelávania SZŠ v Prešove pre potreby vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávania vyšším využitím informačno-komunikačných technológiíVšeobecné informácie o projekte:

Názov projektu Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti
ITMS kód projektu 26110130223
Operačný program Vzdelávanie
Spolufinancovaný z Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Prioritná os 1. Reforma systému vzdelávania
    a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prioritná téma Podiel prioritnej témy
z celkových výdavkov Projektu (%)
Forma financovania
72 - Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácií a znalostnej ekonomike 100 01
Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) Územná oblasť
18 - Školstvo 100 00
Neuplatňuje sa

Špecifické ciele projektu:

 1. Implementovať školský vzdelávací program spojený s obsahovou a metodickou prestavbou 3 predmetov - základy ošetrovania a asistencie, prvá pomoc, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
 2. Inovovať 17 didaktických prostriedkov v 3 predmetoch
 3. Vyškoliť 16 odborných učiteľov

Získané a zlepšené kompetencie žiakov po skončení realizácie projektu:

 • samostatnosť žiakov pri jednotlivých výkonoch pri praxi v zdravotníckych zariadeniach
 • ovládanie práce s informačným systémom používaným v zdravotníctve
 • schopnosť viesť zdravotnícku dokumentáciu pacientov
 • zlepšenie sa v informačnej gramotnosti, nadobudnutie prezentačných schopností
 • vyššia úroveň pri poskytovaní prvej pomoci a asistencie pri ošetrovateľskej starostlivosti

Prínos pre žiakov:

 • rozšírenie kvalifikácie o ošetrovateľstvo seniorov a detí
 • vyššia šanca zamestnať sa
 • plynulý prechod zo školy do zamestnania
 • nadobudnuté prezentačné zručnosti uľahčia kariérny postup

Multiplikačné efekty:

 • lepšia starostlivosť o pacientov
 • viac zachránených životov
 • kvalitnejšie poskytnutá prvá pomoc, ošetrovateľská starostlivosť
 • skrátenie čakacích dôb v zdravotníckych zariadeniach

Merateľné ukazovatele projektu

Typ

Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Východisková hodnota

Rok

Plánovaná hodnota

Rok

Výsledok

Počet  novovytvorených vzdelávacích programov

počet

0

2009

1

2011

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

0

2009

1

2012

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

0

2009

16

2011

Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov 

počet

0

2009

17

2012

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

0

2009

300

2011

Dopad

Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb

počet

0

2009

250

2016

Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program

počet

0

2009

26

2016

Počet škôl využívajúcich výsledky projektu po ukončení jeho realizácie

počet

0

2009

1

2016

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívaných po ukončení realizácie projektu

počet

0

2009

1

2016Časový rámec realizácie projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

(MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity

(MM/RRRR)

Hlavné aktivity

 

 

1.1 Obsahová a metodická prestavba 3 predmetov a ich implementácia do školského vzdelávacieho programu

11/2009

02/2011

2.1 Inovácia didaktických prostriedkov

11/2009

02/2012

3.1 Vyškolenie pedagogických pracovníkov

03/2010

06/2011

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

11/2009

02/2012

Publicita a informovanosť

11/2009

02/2012