KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Štatút školského parlamentu

Preambula

 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút školského parlamentu.

 

Článok I.

Základné ustanovenie

1. ŠP pri Strednej zdravotníckej škole

2. Sládkovičova 36, 080 24  Prešov

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

1. Školský parlament je ustanovený podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Článok III.

Činnosť školského parlamentu

1. Školský parlamenta sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

4. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

7. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentuy vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu.

 

Článok IV.

Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby jeho členov

1. Školský parlament má 18 členov a 3 koordinátorov zo strany učiteľov.

2. Členmi školského parlamentu sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.

4. Členovia školského parlamentu si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

5. Z každej voľby sa robí zápisnica.

6. Predsedom školského parlamentu sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

7. Ak zanikne členstvo v školskom parlamente, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do školského parlamentu.

Článok V.

Práva a povinnosti člena školského parlamentu

1. Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu školského parlamentu,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školského parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,

e) predkladať na rokovanie školského parlamentuvlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen školského parlamentuje povinný sa zúčastňovať na jeho zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentuy podľa tohto štatútu.

3. Člen školského parlamentu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia školského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.

Povinnosti predsedu školského parlamentu

1. Predseda školského parlamentu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť školského parlamentu a koná v jeho mene.

2. Predseda školského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školského parlamentu.

 

Článok VII.

Hospodárenie školského parlamentu

1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2. Školský parlament nemá vlastný majetok.

3. Školský parlament hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok VIII.

Zasadnutia školského parlamentu

1. Školský parlamentzasadá podľa potreby, najmenej 4 krát do roka, v každom školskom

štvrťroku aspoň raz.

2. Riadne zasadnutie zvoláva predseda, alebo je možné zvolať aj mimoriadne zasadnutie

predsedom alebo podpredsedom na základe poverenia predsedu.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 10. 10. 2012  a od tohto dňa nadobúda účinnosť.