V školskom roku 2021/2022 je v našej škole celkom:

 3 triedy   denného štúdia v študijnom odbore 5356 M zdravotnícky asistent

 9 tried    denného štúdia v študijnom odbore 5361 M praktická sestra

 4 triedy    denného štúdia v študijnom odbore 5370 M masér

 4 triedy    denného štúdia v študijnom odbore 5358 M zubný asistent

 4 triedy    externého štúdia v študijnom odbore 5361 N praktická sestra 

 1 trieda    externého štúdia v učebnom odbore 5371 H sanitár

 2 triedy    externého štúdia v študijnom odbore 5370 N masér.

 

 

 

 

 

Pedagogický zbor

Je zložený z učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov.

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov pracujú v dvoch predmetových komisiách, v predmetovej komisii jazykov a v predmetovej komisii prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov.

Učitelia odborných predmetov pracujú v troch predmetových komisiách, v predmetovej komisii odborných predmetov pre študijný odbor zdravotnícky asistent, praktická sestra a učebný odbor sanitár, v predmetovej komisii odborných predmetov pre študijný odbor zubný asistent a v predmetovej komisii odborných predmetov pre študijný odbor masér.