Oblasť

Riešiteľ

Názov práce

Konzultant

Zdravotníctvo

Ivana Kiššová

Celiakia

Mgr. Erika Provázková

Simona Kocúreková

Epilepsia – „Zrádnik“

PhDr. Eva Konečná

Miroslava Pecúchová

Automatický externý defibrilátor – asistent pri záchrane života

PhDr. Jitka Čipáková

Anna Janičová

Drogy a mladí ľudia

Mgr. Böszörményiová

Pedagogika, psychológia, sociológia

Simona Geralská

Patrícia Grudecká

Podpora sebestačnosti u seniorov v domove sociálnych služieb

Mgr. Michaela Guzejová

Problematika voľného času

Lucia Onteková

Akné postrach mladých

Mgr. Anita Oravcová

Michaela Borodáčová Zuzana Čičková

Reiki

Mgr. Andrej Uličný

Matematika, fyzika

Matúš Janič

Čierne diery

Ing. Marián Modranský

 

Stavebníctvo, architektúra

 

Kristián Brindzko

Štartovacie byty pre mladých

Ing. Jaroslav Kaščák, Stanislav Brindzko

Pôdohospodárstvo a životné prostredie

Simona Štofková

Voda je spojenie

PaedDr. Jana Tverdíková

Školské kolo SOČ 2012 sa konalo 14. februára. Riešitelia prezentovali svoje práce prostredníctvom

Power Pointových prezentácií, natočených videí i praktickými názornými ukážkami...

   

                                                   Riešitelia SOČ-ky v školskom roku 2011/2012

          posudzovatelia prác                                  porota                                             konzultanti

          S. Štofková (3. roč.)            S. Geralská, P. Grudecká (1. roč.)   M. Borodáčová, Z. Čičková (3. roč.)

meno

           A. Janičová (3. roč.)                        K. Brindzko (1. roč.)                      S. Kocúreková (2. roč.)

       Lucia Onteková (3. roč.)                     M. Pecúchová (1. roč.)                      M. Janič (1. roč.)

                                                          

                                                                      I. Kiššová (4. roč.)