VIDEO NÁJDETE TU 

 

Video prehliadka Odborná učebňa č. 12 OST, ZOE, prvej pomoci
 

Odborná učebňa OST, ZOE, prvej pomoci predstavuje simulovanú nemocničnú izbu a pracovňu sestrier. Je určená pre žiakov študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a učebného odboru sanitár. Žiaci v nej získavajú praktické zručnosti potrebné pri realizácii plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií. Získané vedomosti a praktické zručnosti žiaci následne uplatňujú v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Odborná učebňa slúži tiež na nácvik poskytovania odbornej prvej pomoci pre žiakov študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent, masér,  zubný asistent a učebného odboru sanitár.

Súčasťou vybavenia odbornej učebne je počítač, dataprojektor a interaktívna tabuľa. Vybavenie zodpovedá  normatívam materiálno-technického vybavenia odbornej učebne podľa Štátneho vzdelávacieho programu.