VIDEO NÁJDETE TU 

 

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA OST, ZOE č. 19
 

Odborná učebňa PS, ZA, SAN / B predstavuje simulovanú nemocničnú izbu a pracovňu sestrier. Je určená pre žiakov študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a učebného odboru sanitár. Žiaci v nej získavajú praktické zručnosti potrebné pri realizácii plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií. Získané vedomosti a praktické zručnosti žiaci následne uplatňujú v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Vybavenie zodpovedá  normatívam materiálno-technického vybavenia odbornej učebne podľa Štátneho vzdelávacieho programu.