VIDEO NÁJDETE TU 

Video prehliadka AULA a odborná učebňa ANF

Aula 110 slúži ako kmeňová učebňa a odborná učebňa anatómie a fyziológie. Slúži na výučbu odborných predmetov zameraných na získavanie a upevňovanie vedomostí o anatomických pomeroch ľudského tela s názornou demonštráciou na výučbových modeloch a plagátoch v študijnom odbore praktická sestra, zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér a v učebnom odbore sanitár.

Je vybavená výučbovými trojrozmernými anatomickými modelmi orgánov, výučbovými plagátmi a anatomicko-fyziologickými zobrazeniami sústav. Súčasťou vybavenia odbornej učebneje počítač, dataprojektor a interaktívna tabuľa.

Vybavenie odbornej učebne zlepšuje kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu a je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu.

Aula 110 sa vďaka svojmu technickému vybaveniu a kapacitným možnostiam využíva počas prednášok.