Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

VÁŽENÍ RODIČIA, PRIATELIA ŠKOLY !

Touto cestou si Vás  dovoľujeme osloviť so žiadosťou o pomoc a podporu pre našu školu – našich žiakov. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní.

 

Pre bližšie informácie kliknite tu.


Výberové konanie

 

voľná pracovná pozícia

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, Prešov v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

pedagogický zamestnanec - učiteľ.

 

                                                                                                                                                                                    
kategória
pedagogický zamestnanec
podkategória
učiteľ
druh pracovného pomeru
na dobu určitú
doba trvania pracovného pomeru
1 rok
pracovný úväzok v hod./týždeň
37,5 hod./týždeň
kvalifikačné predpoklady
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore zubné lekárstvo, doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) a minimálne 2 roky odbornej praxe.
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo v kombinácii s predchádzajúcim ukončením študijného odboru diplomovaná dentálna hygienička s 2‑ročnou odbornou praxou v ambulancii dentálnej hygieny alebo v zubnej ambulancii, doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru dentálna hygiena a s 2-ročnou odbornou praxou v ambulancii dentálnej hygieny alebo v zubnej ambulancii, doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).
požadované doklady
▪     žiadosť o prijatie do zamestnania
▪     doklady potvrdzujúce ukončenie požadovaného vzdelania
▪     doklady potvrdzujúce požadovanú odbornú prax
▪     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
▪     profesijný životopis
▪     lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
▪     súhlas so spracovaním  osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
iné súvisiace požiadavky
 
Termín podania žiadosti
06. 02. 2017 do 15.00 hod., sekretariát riaditeľky školy
   

Kontakty:

PhDr. Eva Novotná, PhD., riaditeľka školy

telefón

421 911 170 184

e-mail

riaditel@szspo.sk

Dňa: 16. 01. 2017

           


 


Čo bolo ... 

Exkurzia vo fitnesscentre

Dňa 12. 01. 2017  sa žiaci III. ročníka odboru masér zúčastnili školskej akcie s názvom  „Exkurzia vo fitnesscentre“. Čítať viac ...

Zdravý úsmev tínedžera - poradíme ako na to! 

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici 36 v Prešove spolu s ďalšími 130 školami v rámci Slovenska reagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") na podávanie ţiadostí o financovanie rozvojového projektu s názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2016. Predloţila MŠVVaŠ SR prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja návrh projektu s názvom Zdravý úsmev tínedžera – poradíme ako na to a získala financie na jeho realizáciu. Čítať viac ...

Vianočná burza

Dňa 15. 12. 2016 sa pod záštitou ŽŠR konala Vianočná burza. Čítať viac ...

Návšteva II. C v Detskom domove

Žiaci II.C triedy počas  triednickej hodiny navštívili deti v detskom domove. Čítať viac ...

Mikuláš

Dňa 6. 12. 2016 navštívil našu školu sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelikmi a čertmi. Čítať viac ...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády z anglického jazyka sa na našej škole uskutočnilo dňa 6. 12. 2016. Čítať viac ...

 

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 08. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnili 6 žiaci – Aneta Bednárová a Lenka Halická z I. B triedy, Selma Imeri z I. E triedy, Sofia Takáčová, Janka Kalistová a Timea Feledíková z II. E triedy. Čítať viac ...

Mikulášske predstavenie v DSS

Dňa 6. 12. 2016 pripravili naši žiaci Mikulášske predstavenie pre deti s mentálnym a telesným postihnutím v detskom stacionári v Domove sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Odborná klinická prax v Aquaparku Delňa

Od 7. novembra 2016 do 7. decembra 2016 prebiehala u žiakov IV.D triedy odboru masér odborná klinická prax v priestoroch wellness v Aquaparku Delňa. Čítať viac...

Úsmev ako dar

Dňa 6. 12. 2016 sa uskutočnila v meste Prešov charitatívna finančná zbierka organizovaná Nadáciou Úsmev ako dar. Čítať viac ...

 

Best in English

Dňa 30. 11. 2016 sa naši žiaci zúčastnili 2. ročníka medzinárodnej súťaže pre študentov stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov Best in English, alebo na Slovensku Angličtinár roka. Čítať viac ...

Celoslovenská kampaň „ČERVENÉ STUŽKY“ 2016

Desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil dňa 1. decembra 2016. Tento deň sme si pripomenuli nosením červených stužiek a vytvorením „živej červenej stužky“. Čítať viac ...

 

Informatická súťaž iBobor

Dňa 7. 11. 2016 sa 68 žiakov 2. ročníka zúčastnilo informatickej súťaže iBobor v kategórii Junior. Čítať viac...

Edukačné stretnutie v MŠ v oblasti ústneho zdravia

Dňa 25. 11. 2016 sa žiaci študijného odboru zubný asistent zúčastnili edukačného  stretnutia v MŠ na Volgogradskej  ulici v Prešove. Čítať viac ...

Deň úsmevu

Pri príležitosti Dňa úsmevu vyhlásila ŽŠR v spolupráci so školským časopisom VITA súťaž o najvtipnejšiu poviedku, príbeh alebo kreslený vtip. Čítať viac ...

Silná ruka

Dňa 16. 11. 2016 sa v telocvični Fakulty výrobných technológii TU v Prešove uskutočnila súťaž stredných škôl východoslovenskej oblasti „ Silná ruka“. Čítať viac ...

Deň diabetu

Na našej škole sme si Deň diabetu (14. 11. ) pripomenuli súťažou vyhlásenou ŽŠR, ktorej cieľom bolo pripraviť koláč alebo zákusok zo surovín vhodných pre diabetikov. Čítať viac...

Hodina deťom

Dňa 11. 11. 2016 sa konala v Prešovských uliciach akcia Hodina deťom - zameraná na podporu detí a mladých ľudí po celom svete. Čítať viac...

Nie drogám

Dňa 11. 11. 2016 sa družstvo našich žiakov: Veronika Dujavová III.C, Veronika Šejirmanová II.B, Simona Stoláriková II.E, Adrián Figura I.D, Dominik Leššo II.C a Richard Pčolinský II.B, zúčastnilo na súťažno – zábavnom podujatí pre študentov SŠ  v telocvični SOŠ technickej v Prešove, ktoré organizovalo ABC – Centrum Prešov. Čítať viac...